header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Privacyverklaring

Privacyverklaring MHC De Mezen


Waarom deze privacyverklaring?
Bij MHC De Mezen hechten wij waarde aan transparantie. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelt MHC De Mezen als verwerkingsverantwoordelijke betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we over jou verzamelen en hoe we deze verwerken. MHC De Mezen respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Verwerken van persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat iets over jou vertelt of dat direct of indirect naar jou herleidbaar is. Denk daarbij aan naam, e-mailadres of woonadres. Met verwerken wordt alles bedoeld wat er met een persoonsgegeven kan worden gedaan, waaronder verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken of het doorgeven van een persoonsgegeven.

Voor welke doeleinden verwerkt MHC De Mezen persoonsgegevens?
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:om een overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren, bijvoorbeeld met betrekking tot je lidmaatschap;
om contact met je op te nemen en/of om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld nadat je het aanmeldformulier op onze website hebt ingevuld;
om clubevenementen te organiseren;
om je de gelegenheid te bieden aan cursussen en examens deel te nemen, waaronder het arbitrage examen en de scheidsrechterscursus;

voor het aanbieden van passende producten en diensten. Zo kunnen we contact met je opnemen als je op een wachtlijst staat;
om je te informeren over bijeenkomsten en evenementen;
voor het delen van beelden van de wedstrijden, clubevenementen, teams en bezoekers;
voor marketingdoeleinden, waaronder het onder de aandacht brengen van onze club op sociale media;
voor het verzenden van een nieuwsbrief;
om betalingen te verrichten en de contributie en/of andere facturen in rekening te brengen;
om bezoekersstatistieken met betrekking tot het gebruik van onze website te analyseren, maar ook om marktonderzoek te verrichten;
als je bij ons solliciteert gebruiken we jouw gegevens om te beoordelen of je geschikt bent om de functie te vervullen waarop je hebt gesolliciteerd;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Categorieën personen
Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt: leden; vrijwilligers; websitebezoekers; contactpersonen van relaties; sollicitanten.

Welke persoonsgegevens verwerkt MHC De Mezen?
We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

·        naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
·        financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer;
·        IP-adres en andere gegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website zoals gegevens met betrekking tot hoe onze website wordt gebruikt;
·        een administratienummer of wedstrijdnummer;
·        gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
·        gegevens met het oog op het doen van reserveringen en betalingen;
·        andere gegevens, dan hierboven omschreven, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is in verband met de toepassing van wet- en regelgeving.

Op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
MHC De Mezen verwerkt persoonsgegevens op grond van de onderstaande rechtsgrondslagen:
·     gerechtvaardigd belang;
·      toestemming;
·      uitvoering van de overeenkomst;
·      bescherming van vitale belangen;
·      wettelijke plicht.

Delen we jouw persoonsgegevens?
MHC De Mezen deelt jouw gegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening. Denk daarbij aan partijen zoals de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Indien mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd. Wij waarborgen jouw privacy door met partijen contractueel afspraken te maken over onder meer de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons nooit doorverkocht aan derden.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website naar de browser worden verstuurd, waarna de browser deze gegevens opslaat. Onze website maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Waarbij behalve Google Analytics er geen tracking cookies op onze website zitten.
Hieronder leggen wij uit wat de functie van de verschillende typen cookies is:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Met het gebruik van functionele cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers deze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen analyseren. Wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven maken wij gebruik van tracking cookies om aanbiedingen af te stemmen op je persoonlijke voorkeur. Met het gebruik van tracking cookies worden persoonsgegevens verwerkt.


Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
MHC De Mezen treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen betreffen zowel digitale als fysieke maatregelen zoals het gebruik van wachtwoorden en de beveiliging van computers. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.


Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren verschilt per categorie persoonsgegevens. Soms bewaren we gegevens een aantal weken en soms bewaren we je persoonsgegevens een paar jaar. Hier onder lees je meer over onze bewaartermijnen:

  • persoonsgegevens zullen niet langer dan 2 jaar worden bewaard nadat de opdracht tot een einde is gekomen;
  • voor persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze boekhouding is conform geldende wet- en regelgeving een bewaartermijn van 7 jaar van toepassing;
  • persoonsgegevens van contactpersonen van relaties zullen niet langer dan 2 jaar worden bewaard nadat de samenwerking is geëindigd;
  • persoonsgegevens van sollicitanten zullen niet langer dan 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd worden bewaard, tenzij de sollicitant schriftelijk toestemming heeft verleend om zijn of haar persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval zullen wij deze persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar bewaren.


Wat zijn jouw rechten?

Je hebt als betrokkene recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Wil je weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken? Doe dan een inzageverzoek. Na ontvangst van een inzageverzoek delen wij je binnen 6 weken schriftelijk mede of jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als je onjuistheden in door ons verwerkte persoonsgegevens constateert kun je een verzoek doen tot rectificatie of verwijdering van jouw gegevens. MHC De Mezen bericht je binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of aan je verzoek zal worden voldaan. Indien wij besluiten om niet aan je verzoek te voldoen, dan zullen wij jou uitleggen waarom wij jouw verzoek weigeren.

Je hebt als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat kun je doen per post of per e-mail. Geef daarbij aan waarom jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Nadat wij je bezwaar hebben ontvangen, zullen we de situatie beoordelen. Binnen 6 weken na ontvangst van jouw bezwaar ontvang je een reactie van ons.

Je hebt als betrokkene het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

Als de grondslag van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan heb je als betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Wil jij je toestemming intrekken? Stuur ons dan een bericht per post of per e-mail.


Klachten
Als je van mening bent dat de bepalingen uit deze privacyverklaring niet zijn nageleefd, dan kun je contact opnemen via [email protected]. We zullen ons inzetten om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Je hebt altijd het recht om je te wenden tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact opnemen
MHC De Mezen
Parkweg 8, 3842 AD Harderwijk
[email protected]
https://mhcdemezen.nl


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De nieuwste versie zal steeds op deze website worden gepubliceerd. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-07-2020.