header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Barzaken

Naast hockeyen staat gezelligheid bij De Mezen voorop. En waar vind je meer gezelligheid dan bij het clubhuis en de bar? De plek waar ouders, spelers, familie en vrienden elkaar ontmoeten en waar jong en oud rondom het sporten samenkomen voor een hapje en drankje. Uiteraard situaties die we graag vanuit de club willen aanmoedigen en faciliteren!

 

Bij het beheer van onze bar, keuken en clubhuis komt echter een grote verantwoordelijkheid kijken. We willen scherp zijn op de kosten, faciliteiten zo optimaal mogelijk gebruiken en inboedel en voorraden op orde houden. De barcommissie probeert dit zo goed mogelijk in de steigers te zetten en met behulp van alle betrokken vrijwilligers tegelijkertijd oog te houden voor hygiëne, service, duurzaam gebruik van apparatuur, bewuste afvalverwerking en recycling, en verantwoord alcohol schenken.

 

Om de bar en keuken in ons gebouw goed te kunnen laten functioneren hebben we veel vrijwilligers nodig en zijn afspraken en procedures met betrekking tot de bar vastgelegd in een barhandboek. Dit barhandboek is achter de bar beschikbaar en kan worden geraadpleegd als er vragen of problemen zijn.

 

Het is belangrijk om te weten dat het bij De Mezen helaas niet is toegestaan om eigen producten mee te nemen gedurende de openingstijden van de bar, of producten die vergelijkbaar zijn met het aanbod van De Mezen, zonder overleg met de barcommissie. Het zelf meenemen en nuttigen van alcoholische drank is strafbaar met een hoge geldboete.

 

In het onderstaande een overzicht van de belangrijkste barzaken. Heb je vragen, stuur dan een mail naar [email protected].

 

1. Opening bar

 

Tijdens de reguliere veldcompetitie op zaterdag en zondag zijn de keuken en bar in principe geopend. Ook kan de bar bij bijzondere evenementen of op specifieke trainingsavonden geopend zijn.

 

Voorwaarden voor opening van bar & keuken zijn:

-        Barcommissie is op de hoogte gebracht en akkoord;

-        Een barcoördinator is beschikbaar met eindverantwoordelijkheid over keuken, bar en clubhuis;

-        De barcoördinator wordt bijgestaan door barmedewerkers;

-        Er vindt geen vrije inloop achter de bar plaats;

-        Er mag alleen alcohol worden geschonken indien verantwoordelijk barhoofd of barmedewerkers beschikken over IVA-certificaat. Zie https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

 

Op het moment dat de barcommissie niet op de hoogte is gesteld of er geen akkoord is gegeven en er dus geen officiële barbezetting is, blijven bar en keuken dicht.

 

De exploitatievergunning vormt de basis voor de openings- en sluitingstijden. In principe zijn bar & keuken geopend op:

 

Donderdag 22:00 tot maximaal 01:00 uur (laatste ronde uiterlijk 00:30 uur)

Vrijdag 22:00 tot maximaal 01:00 uur (laatste ronde uiterlijk 00:30 uur)

Zaterdag half uur voor aanvang 1e wedstrijd tot één uur na de laatste wedstrijd

Zondag half uur voor aanvang 1e wedstrijd tot één uur na de laatste wedstrijd

 

Voor opening van de bar buiten deze tijden gelden de afspraken zoals neergelegd onder punt 5 (‘Kleinschalig evenement en gebruik van bar en keuken’), waarbij een verzoek moet worden ingediend bij de barcommissie. Dat kan ook een verzoek zijn om gedurende een jaar een vaste avond na de training gebruik te mogen maken van de bar.

 

2. Organisatie van en toegang tot de bar

 

In het barhandboek dat achter de bar ligt staan de regels beschreven die gelden voor het gebruik van de bar. De organisatie van de bar is als volgt vormgegeven:

 

De Barcommissie is verantwoordelijk voor:

-        de exploitatie van de bar en keuken;

-        het op peil houden van de voorraad;

-        inrichting bar, keuken en clubhuis;

-        in overleg met de facilitaire commissie organiseren van de schoonmaak, afvalverwerking en recycling.

 

Een Barcoördinator is een vrijwilliger die de coördinatie tijdens een bardienst oppakt en is:

-        minstens 18 jaar oud;

-        betrokken bij de vereniging;

-        bekend met alle procedures rondom de bar & keuken;

-        in het bezit van IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken);

-        geregistreerd als barcoördinator bij de barcommissie.

 

Daarnaast zijn de Barmedewerkers onmisbaar. Uitgangspunt is dat per bardienst twee barmedewerkers en één barcoördinator worden ingeroosterd.

 

Binnen De Mezen is afgesproken dat elk team bij toerbeurt wordt ingeroosterd voor bardienst en zorg dient te dragen voor twee meerderjarigen die de bardienst uitvoeren als barmedewerker.

 

Naast de hierboven officieel aangewezen personen hebben de volgende personen toegang tot bar & keuken:

-        Bestuursleden;

-        Organisatoren van een evenement met barverantwoordelijkheid.

 

3. Bardiensten

Het barrooster kan zowel via de website (wel inloggen) als via de MHC De Mezen app worden ingezien. De planning van de teams die bardienst draaien wordt door de Barplanners van zaterdag en zondag verzorgd. De planning van de bardiensten binnen de teams wordt door de teammanagers of teams zelf verzorgd.

 

4. Betaalfaciliteiten

Bij De Mezen kan er alleen cashless worden betaald. Dat kan middels pin of middels de clubpas. Op deze pas kan een bedrag worden gepind en bijvoorbeeld mee worden gegeven aan kinderen. Deze pas kan worden aangevraagd via [email protected]. Er is geen mogelijkheid om op rekening producten aan te schaffen. Er dient direct te worden afgerekend.

 

5. Kleinschalig evenement en bargebruik

Onder een kleinschalig evenement wordt bijvoorbeeld een teamactiviteit verstaan, zoals een oefenwedstrijd, klein toernooitje of gezamenlijk eten. Deze evenementen kunnen alleen plaatsvinden binnen de kaders van de exploitatievergunning en mogen niet leiden tot extra overlast ten opzichte van een reguliere speeldag.

Een aanvraag voor een kleinschalig evenement wordt bij voorkeur minimaal twee weken voor aanvang van het evenement gedaan door een mail te sturen naar [email protected]. Aanvragen die korter dan een week voor aanvang van het evenement worden gedaan, kunnen niet worden gehonoreerd in verband met het inkoopproces. In deze mail wordt opgenomen:

-        Wie de organisatoren zijn;

-        Datum van het evenement en aanvangstijd en eindtijd;

-        Korte beschrijving van het evenement;

-        Doelgroep en omvang (verwachte aantal personen);

-        Wie is het beschikbare barhoofd of verantwoordelijke vanuit het team;

-        Eventuele specifieke wensen t.a.v. het geboden assortiment.

 

De barcommissie streeft ernaar binnen drie werkdagen te reageren en geeft dan aan of het kleinschalig evenement doorgang kan vinden en welke randvoorwaarden gelden (bijvoorbeeld m.b.t. tijdsduur, schoonmaak, inkoop, etc.).

 

Bij het organiseren van een kleinschalig evenement met gebruikmaking van bar & keuken geldt het volgende:

-        Bij een oefenwedstrijd geldt dat deze via het wedstrijdsecretariaat is ingepland;

-        Er is overleg geweest met de barcommissie en deze is akkoord met het gebruik van vooraf besproken faciliteiten van bar en keuken;

-        Het team zorgt ervoor dat er een barcoördinator beschikbaar is en dat deze wordt bijgestaan door één of meer vrijwilligers uit het team (of door meerderjarigen betrokken bij het team).
Afhankelijk van de omvang wordt dit aantal afgestemd met de barcommissie. Als er geen barcoördinator beschikbaar is, levert het team een barverantwoordelijke aan, die de rol van barcoördinator vervult en die, indien er alcohol wordt geschonken, een IVA-certificaat heeft. De barcoördinator of barverantwoordelijk is eindverantwoordelijk voor de schoonmaak van bar & keuken en het aanspreekpunt naar de barcommissie toe, mocht er toch iets niet in orde zijn. Het organiserende team vervult daarnaast ook een actieve rol bij de schoonmaak;

-        De contactgegevens van de barcoördinator of barverantwoordelijke worden vooraf doorgegeven aan de barcommissie;

-        Dranken en etenswaren worden afgenomen via de bar. Evt. eigen etenswaren zijn alleen toegestaan na overleg met en akkoord van de barcommissie.

-        Na gebruik van de faciliteiten wordt alles (apparatuur, vaat, werkplekken keuken en bar) schoongemaakt, afgedroogd en opgeruimd, zodat een volgende gebruiker weer met een schone keuken en bar kan beginnen;

-        In voorkomende gevallen kan een kleine vergoeding worden gevraagd voor het gebruik van de faciliteiten.

 

6. Grootschalig evenement

Grootschalige evenementen zijn groot van opzet en gericht op veel leden, zoals bijvoorbeeld een feest, paastoernooi etc. Deze vinden plaats in overleg en na afstemming met Mezen Events. Vervolgens vindt minimaal 4 weken voor het evenement afstemming plaats met de barcommissie over de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van keuken en bar tijdens het evenement. Dat kan door contact op te nemen via [email protected].