header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Vertrouwenspersonen


MHC De Mezen wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met hockey en waar iedereen op een plezierige wijze met elkaar omgaat. 

Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen. 

Binnen de Mezen willen wij dit graag bespreekbaar maken en op een adequate manier mee omgaan.
Ouders, coaches, bestuur en jijzelf zijn verantwoordelijk voor normale omgangsvormen. En meestal kun je ongewenste zaken bespreken met de trainer, coach, TC, ouder of het bestuur, echter soms kunnen zaken niet opgelost worden door hen, of een Mezen-lid kan of durft zich niet tot hen te richten. 
Wanneer je het vertrouwelijk wilt houden kun je terecht bij een vertrouwenspersoon, deze heeft geheimhoudingsplicht en spreekt niet zonder jouw toestemming over jouw verhaal met anderen (met uitzondering voor eventuele afstemming met de andere vertrouwenspersoon).


Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen De Mezen een mannelijk en vrouwelijk persoon beschikbaar is waar spelers/speelsters, ouders en trainers met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kunnen voor advies. Er is daarom besloten tot de aanstelling van twee vertrouwenspersonen; Marcel van Eeden en Merel Wigmore.
 

Voorkomen is beter dan genezen.
Er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. Een vertrouwenspersoon is er voor incidenten of vermoedens van incidenten, en vragen hieromtrent, die tussen Mezen-leden plaatsvinden. Bij twijfel: bespreek met een van de vertrouwenspersonen of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van De Mezen? 
Wanneer je na bovenstaande stappen (bespreken met ouders, coach en bestuur) er niet uitkomt, of als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar klopt, ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• pesten en gepest worden;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten De Mezen.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 
De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. In voorkomende gevallen dat er actie moet worden ondernomen en anderen bij betrokken worden, gebeurt dit niet zonder jouw toestemming en niet zonder dat je daarvan op de hoogte bent.
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang was, zonder daarbij inhoudelijk details of namen te geven. 


Hoe bereik je de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd, binnen De Mezen.
E-mail: 
[email protected]Indien je in je e-mail aangeeft wie van de vertrouwenspersonen contact kan opnemen (Marcel of Merel), neemt hij of zij telefonisch contact op.


Als er sprake is van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Hoe te handelen bij overschrijding van de regels?
Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Wat kun je doen?
• De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken; 
• Het bestuur van De Mezen inlichten (in overleg met betrokkkene);
• Een officiële klacht indienen bij het bestuur van De Mezen (in overleg met betrokkene); 
• Aangifte doen bij de politie (in overleg met slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd; 
• Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen.